Aarne ja Aili Turusen säätiön säännöt

hyväksytty 15.5.2018, rekisteröity 2.7.2018

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Aarne ja Aili Turusen säätiö sr ja kotipaikka on Kuopio.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen ja hoidon edistäminen.

3 § Toimintamuodot

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla sydän- ja verisuonitautien tieteellistä tutkimustyötä ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä.

4 § Toiminnan rahoitus

Säätiön peruspääoma on Aarne Turusen elokuun 6. päivänä 1971 tekemällä kirjallisella testamentilla säätiölle määräämä omaisuus perunkirjoitusarvoltaan 355.669,15 markkaa eli 59.819,26 euroa. Aarne Turusen testamentilla säätiölle määräämä kiinteä omaisuus on säilytettävä säätiöllä itsellään. Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla. Säätiöllä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä osakkeita ja osuuksia yhtiöistä tai muuta omaisuutta. Säätiö voi ottaa vastaan varoja myös erikoistehtäviä varten, jos ne vastaavat säätiön tarkoitusta. Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, jotka hallitus itse valitsee. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, joka on myös säätiön puheenjohtaja, sekä varapuheenjohtajan. Säätiön hallituksen jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus tehtävän hoitamiseksi. Jos säätiön hallituksen jäsen kuolee tai eroaa, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen, jonka jäljellä oleva hallituksen jäsen tai jäsenet valitsevat. Jolleivät jäljellä olevat hallituksen jäsenet pääse uuden jäsenen valinnasta yksimielisyyteen, ratkaisee vaalin arpa.

6 § Vuosikokous ja muut hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu säätiön kevätkokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa:
- käsitellään ja vahvistetaan tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
- päätetään kuluvan tilikauden apurahojen ja avustusten jakamisesta
- käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat

Syyskokouksessa:
- valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- päätetään hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus
- päätetään asiamiehen tai toimitusjohtajan palkkiosta
- valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies, ellei tilintarkastajaksi valita tilintarkastusyhteisöä
- päätetään talousarviosta tulevalle kalenterivuodelle
- päätetään seuraavana vuonna jaettavista apurahoista ja niiden haettavaksi julistamisesta
- käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat

Hallitus voi järjestää tarvittaessa ylimääräisen kokouksen puheenjohtajan kokouskutsussa ilmoittaman asian käsittelemistä varten.

7 § Kutsu ja päätösvaltaisuus

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kullekin jäsenelle viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä puhelinkokouksena tai muutoin sähköisesti.

8 § Pöytäkirjaaminen

Hallituksen kokouksista ja päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi kokouksessa tehtävään valittu jäsen allekirjoittavat. Pöytäkirjaan on merkittävä tehdyt päätökset ja äänestykset.

9 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouksista ja säätiön hyväksi tehdystä työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkkio. Hallituksen jäsenillä on oikeus saada korvaus matka- tai muista kuluistaan asianmukaista matka- ja kululaskua vastaan.

10 § Toimitusjohtaja ja asiamies

Säätiöllä voi olla joko toimitusjohtaja tai asiamies, mutta ei yhtä aikaa molempia. Hallitus valitsee säätiön asiamiehen tai toimitusjohtajan ja päättää tämän palkkaus- ja muista sopimusehdoista. Asiamies on aina työsuhteessa eikä ole säätiön toimielin.

11 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat puheenjohtaja sekä mahdollinen toimitusjohtaja yksin. Säätiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä.

12 § Tilintarkastajat

Säätiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja ja hänellä tarvittaessa henkilökohtainen varamies. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan ja mahdollisen varamiehen tulee olla KHT- tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

13 § Toiminta- ja tilikausi

Säätiön toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat on maaliskuun 15. päivään mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka on annettava tarkastuskertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

14 § Raportointivelvollisuus

Hallituksen on täytettävä säätiölaissa, kaupparekisterilaissa ja muussa säätiötä velvoittavassa sääntelyssä säätiölle asetetut raportointi- ja rekisteröintivelvoitteensa.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos päätöstä kannattaa yli puolet hallituksen kaikista jäsenistä. Säätiön tarkoituksen muuttaminen vaatii säätiölain tarkoittaman määräenemmistön.

16 § Säätiön purkaminen

Säätiö voidaan purkaa, jos päätöstä kannattaa yli puolet hallituksen kaikista jäsenistä. Jos säätiö puretaan, käytetään sen varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sydän- ja verisuonitautien tutkimustyön tukemiseen.